Využívanie služieb spoločnosťou a ľuďmi je na dennom poriadku, pretože služby nám pomáhajú a uľahčujú život. Pomáhajú nám, pretože je tu veľa firiem, ktoré sa orientujú na rôzne veci, napríklad niektoré sa orientujú na opravu áut, niektoré na opravu práčok, iné zas poskytujú nejaké finančné služby, napríklad keď si potrebujeme požičať peniaze. Na všetko s čím si nevieme poradiť samy, sú tu služby, za ktoré keď si zaplatíme, tak máme problém vyriešený. Služby patria k terciárnej sfére. Táto sféra sa rýchlo rozširuje. Poskytovať služby nie je také jednoduché ako sa zdá. Na to, aby mohli byť služby poskytované sú potrebné určité zariadenia alebo objekty, ktoré umožnia realizáciu služieb. Tieto zariadenia tvoria infraštruktúru štátu alebo krajiny. Rozlišujeme dva typy infraštruktúry, a to znamená, že aj služby sa budú členiť do týchto dvoch typov.

saniteka

1. Sociálna infraštruktúra
Tu patria zariadenia, ktoré pomáhajú vytvoriť pre obyvateľov základné podmienky pre život. Patria tu teda služby, ktoré sa starajú o náš sociálny život. Zaraďujeme tu:
· Cestovný ruch
· Stravovanie
· Ubytovanie
· Obchod
· Školstvo
· Zdravotníctvo
· Sociálna starostlivosť
· Telovýchova a šport

lupa

Technická infraštruktúra
Tu patria zariadenia, ktoré nám zabezpečujú zásobovanie vodou, elektrickou energiou, teplom, plynom. Taktiež tieto zariadenia zaisťujú komunikáciu, dopravu a starajú sa o životné prostredie formou odstraňovania odpadov. Medzi služby, ktoré patria do technickej infraštruktúry môžeme zaradiť napríklad Internet, ktorý využívame takmer každý deň. Možno by sme ani nepovedali, že je to služba, ale je, pretože nám poskytuje napríklad informácie, umožňuje komunikovať, hrať hry, robiť rôzne finančné prevody a mnoho ďalších vecí. A tak isto, ako za každú službu aj za Internet musíme zaplatiť určité poplatky. Okrem Internetu tu patrí aj mobil, dátové prenosy a ďalšie.